top of page

Prijzen

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben dan brengen wij het tarief dat met uw verzekeraar is overeengekomen in rekening. Wij streven ernaar met alle zorgverzekeringen een overeenkomst af te sluiten. In vrijwel alle gevallen declareren wij de kosten van uw behandeling rechtstreeks aan de zorgverzekeraar.

 

Declaraties

Vanaf 1 januari 2009 kunnen wij bij alle zorgverzekeraars de kosten van uw behandeling rechtstreeks declareren. Dit houdt in dat u geen nota van ons ontvangt.

Slechts wanneer u niet aanvullend verzekerd bent en u de behandeling zelf moet betalen, bestaat de kans dat u een nota van ons krijgt.

In dat geval hanteren wij de onderstaande prijzen.

 

 

Prijslijst Per 1 januari 2024

Fysiotherapie (fysiotherapeutische en oefentherapeutische zorg is vrijgesteld van BTW)

Intake en onderzoek na screening (DTF) - € 50,00

Intake en onderzoek na verwijzing - € 50,00

Eenmalig consult met rapportage naar verwijzer  - € 65,00

Zitting Fysiotherapie - € 39,00

Zitting Manuele therapie - € 49,00

Zitting Lymfe therapie - € 49,00

Toeslag voor aan huis behandeling per zitting - € 15,00

Fysiofit abonnement - € 34,00

Fysiotherapeutisch rapport naar derden(bedrijfsarts/rechtsbijstand) - € 91,78

Niet nagekomen afspraak is 75% van de geplande behandeling 

* indien niet 24 uur vooraf afgezegd

Verstrekte hulp- en oefenmaterialen tegen kostprijs. 

Betalingsvoorwaarden

  1. De declaraties van al uw behandelingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft de betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 31ste dag na factuurdatum.

  2. Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

  3. Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de praktijk gerechtigd incasso-maatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso gemoeide kosten (met inbegrip van de buitenrechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt.

bottom of page