Prijzen

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben dan brengen wij het tarief dat met uw verzekeraar is overeengekomen in rekening. Wij streven ernaar met alle zorgverzekeringen een overeenkomst af te sluiten. In vrijwel alle gevallen declareren wij de kosten van uw behandeling rechtstreeks aan de zorgverzekeraar.

 

Declaraties

Vanaf 1 januari 2009 kunnen wij bij alle zorgverzekeraars de kosten van uw behandeling rechtstreeks declareren. Dit houdt in dat u geen nota van ons ontvangt.

Slechts wanneer u niet aanvullend verzekerd bent en u de behandeling zelf moet betalen, bestaat de kans dat u een nota van ons krijgt.

In dat geval hanteren wij de onderstaande prijzen.

 

 

Prijslijst Per 1 januari 2020

Fysiotherapie (fysiotherapeutische en oefentherapeutische zorg is vrijgesteld van BTW)

 

Intake en onderzoek na screening (DTF) - € 36,00

Intake en onderzoek na verwijzing - € 36,00

 

Eenmalig consult - € 55,50

 

Zitting Fysiotherapie - € 30,50

 

Zitting Oefentherapie Cesar € 30,50

 

Zitting Manuele therapie - € 39,00

 

Zitting Bekkenfysiotherapie - € 45,00

 

Zitting Kinderfysiotherapie - € 45,00

 

Zitting Lymfe therapie - € 45,00

Toeslag voor aan huis behandeling per zitting - € 12,50

 

Fysiotherapeutisch rapport (eenvoudig) - € 31,00

 

Fysiotherapeutisch rapport (gecompliceerd) - € 55,00

 

Niet nagekomen afspraak* -  € 22,85

* indien niet 24 uur vooraf afgezegd

Betalingsvoorwaarden

  1. De declaraties van al uw behandelingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft de betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de 31ste dag na factuurdatum.

  2. Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of restantdaarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

  3. Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incasso-maatregelen te treffen, danwel derdendaarmee te belasten. Alle met de incasso gemoeide kosten (met inbegrip van de buitenrechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt.

Fysiotherapeutisch

Instituut Voorneveld
Krispijnseweg 261
3314 KH Dordrecht

 

Tel: 078-6133505

Email: info@fysiovoorneveld.nl

 

Download:

Informatiefolder Praktijk

Uw privacy

Volg ons op social:

Openingstijden:
Ma - Vrij: 8.00 - 17.30 uur

Woe: 8:00 - 20:00 uur

 

​​

  • 002-facebook-logo-button
  • 001-instagram-logo

© 2019 bij Voorneveld Fysiotherapie